Skolans ABC-information

Affischering
Det är endast tillåtet att affischera på de anslagstavlor som finns på Stora Torget och vid receptionen.
OBS! Ingen affischering på dörrar och väggar.

 

Allergi
Vid behov av t.ex speciell kost ska man kontakta vår skolsköterska Anita Eliasson.

 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Praktik, sk. APL, ingår i de yrkesinriktade gymnasieprogrammen. Minst 15 veckor av utbildningstiden är förlagd till företag.

 

Besök
Obehöriga har inte rätt att vistas på skolan utan godkännande. Besök ska anmälas i receptionen.

 

Bibliotek 
I biblioteket finns böcker, dagstidningar, tidskrifter, möjlighet att låna spel, tillgång till datorer och skrivare samt fler läsplatser. Kommunens lånekort gäller på Bruksgymnasiets bibliotek.  

 

Borttappat och upphittat
Saker som tappats bort kan frågas efter i receptionen. Dit kan man också vända sig med upphittade saker.

 

Brandlarm
Vid larm hörs en ringande signal i skolans högtalare. Larmet utlöses automatiskt via detektorer. Utrymning vid larm sker omgående närmaste väg. Återsamling sker vid parkeringen.

 

Busskort
Det är UL, Upplands lokaltrafik som hanterar alla busskort. Det innebär att busskorten skickas direkt hem till folkbokföringsadressen.

Du som ska studera på gymnasieskola och har mer än 6 km till skolan har fått ett busskort hemskickat tillsammans med ett informationsbrev. I brevet framgår vad som gäller för kortet, om det går sönder eller tappas bort m.m.

Om rätten till busskort upphör p.g.a. t.ex. flytt, byte av skola spärras busskortet automatiskt av UL.


Cafeteria

Cafeteria finns vid Stora Torget och är öppen alla skoldagar.

 

Elev-ID
Elever får ett eget ID och lösenord för att kunna använda skolans datorer. De som missbrukar sitt ID eller inte följer de regler som finns, riskerar att få sitt ID spärrat.  

 

Datorer
Alla elever på nationella program får kvittera ut en bärbar dator som de får disponera under hela studietiden. Ett avtal skrivs på av eleven inför mottagandet av datorn. Till omyndig elev får vårdnadshavare skriva på avtalet. Den som bryter mot avtalet kan bli ersättningsskyldig. 
 

Droger
På Bruksgymnasiet råder en drogfri miljö. Det innebär att det är förbjudet att medföra eller förtära alkohol och andra droger. Att vara på skolan påverkad av alkohol eller andra droger är inte heller tillåtet.

 

Elevinflytande
På Bruksgymnasiet tycker vi att det är viktigt med elevinflytande. Mentorstid, elevråd och skolkonferens/forum för samråd är viktiga forum för diskussion och dialog mellan elever och personal.

 

Elevråd
I början på höstterminen kommer varje klass att välja representanter till elevrådet.
Elevrådet har sitt eget rum på Stora Torget.

 

Facebook
Man kan följa skolans verksamhet på Facebook: www. facebook.com/bruksgymnasiet.

 

Forum för samråd
I forum för samråd träffas rektor, elever och representanter för personal. Där informeras om förslag till beslut i frågor som ska behandlas och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Mötestillfällena finns inplanerade i skolans kalendarium.

 

Frånvaroanmälan
Frånvaro ska anmälas varje dag på telefon 0515 - 869 20 (telefonsvarare).
Vi använder frånvarorapporteringssystemet Skola24.

För omyndig elev ska vårdnadshavare meddela frånvaro.
OBS! Frånvaroanmälan måste ske före kl. 12.00 för att den ska gälla dagens datum.
Om man måste lämna skolan under skoldagen p.g.a. sjukdom eller annan giltig orsak ska det anmälas till mentor eller receptionen.

 

Försäkring
Östhammars kommun har tecknat olycksfallsförsäkring hos Protector. För elever i gymnasiet gäller försäkringen dygnet runt, d.v.s. för olycksfall som inträffar i samband med all verksamhet under skoltid samt även för olycksfall under fritid och lov. Läs mer i försäkringsbeskedet som delas ut vid skolstart åk 1 eller på kommunens hemsida.

OBS! Vid skada måste elev/förälder själv göra en skadeanmälan till Protector, telefon 08 - 410 637 00 eller på skador@protectorforsakring.se

 

Försäkring vid utlandsresa
Kommunen har en tjänstereseförsäkring via If. Den gäller även för elever tillhörande kommunens grund- och gymnasieskolor vid resor och praktik i hela världen i skolans regi eller som är sanktionerad av skolan. I den försäkringen omfattas olycksfall samt sjukdom som man ev råkar ut för under resan.

 

Info-TV
Aktuell information visas på TV-skärmar som finns vid receptionen och på Stora Torget.


Instagram
Man kan följa skolans verksamhet på Instagram: www.instagram.com/bruksgymnasiet.

 

Internationella utbyten
Internationella frågor är en naturlig del av undervisningen och skolan har ett stort nätverk av kontakter runtom i Europa. Som elev på Bruksgymnasiet erbjuds du att söka till flera av de utbytes- och samarbetsprojekt som vi har tillsammans med skolor och arbetsplatser i andra länder. Resorna är gratis för elever på Bruks eftersom skolan står för alla kostnader för resor och boende.

 

Klassfack
Samtliga klasser har klassfack i korridoren utanför personalrummet i C-huset.

 

Kopiering
Elever har tillgång till kopiator i biblioteket.

 

Ledighet
Blankett för ledighetsansökan finns att hämta i receptionen. 
OBS! Vi beviljar ingen ledighet för semesterresor.

 

Likabehandlingsplan
Skolans likabehandlingsplan finns att läsa på hemsidan. Den beskriver hur vi på Bruksgymnasiet jobbar med att förebygga och upptäcka olika former av kränkande behandling som exempelvis diskriminering och mobbing.

 

Läromedel och arbetsmaterial
Ungdomselever (den som inte fyllt, eller fyller 20 år, under det år som man börjar på gymnasiet) får låna böcker av skolan. Vissa böcker fås som gåva, vilka det är meddelar lärare i respektive ämne. Block och pennor ansvarar eleverna själva för att köpa. Detta säljs i skolans cafeteria.

 

Matersättning vid APL
Matersättning utgår med 30 kr/dag, om eleven inte får mat på arbetsplatsen.

 

Mentor
Varje elev på Bruksgymnasiet har en mentor som har till uppgift att vara ett stöd under hela gymnasieutbildningen.

 

Prov
Prov ska skrivas vid utsatt tid av samtliga elever som det gäller. Prov som skrivs i efterhand, s.k. efterprov kan förekomma i samråd med läraren.

 

Prövning
Elever som inte får betyg på en kurs eller inte blir godkända har rätt att göra en prövning på de kurser som ingår i den individuella studieplanen. Anmälan sker på särskild blankett som kan hämtas hos SYV. 

 

Rökning
Rökning är förbjuden på skolans område som t.ex. skolans lokaler, i luftslussar och vindfång vid entrédörrar, innegårdar och på skolgården. Rökare hänvisas till anvisade platser utanför skolans gränser.

 

Salar och salsbeteckningar
Salarna betecknas med en bokstav följt av en eller två siffror. Bokstaven anger byggnad och siffran sal.

 

Schema/periodindelning
Läsåret är indelat i fyra schemaperioder. Nytt schema publiceras varje period på skolans hemsida.

 

Sen ankomst - lärare
Om en lärare inte kommer i tid till en lektion ska klassen vänta 10 minuter, för att sedan kontakta receptionen för besked. Kontrollera alltid först TV-skärmarna eller hemsidan för att se om lektionen är inställd eller flyttad.

 

Skollunch
Skolmatsalen är öppen 11.00-13.30. Skolmaten är gratis för alla ungdomselever. Gäster kan köpa lunchkuponger i matsalen. Matsedel finns på hemsidan och på skolans TV-skärmar.

 

Skåp
Som elev får man ett skåp som man ansvarar för och själv måste skaffa hänglås till. Lås kan köpas i Cafeterian. OBS! Alla skåp är skolans egendom och de kan öppnas av skolan vid behov.
Förvara inga värdeföremål i skåpen.

 

Studieavbrott och förändring av studierna
Den som vill göra någon förändring i sina studier ska kontakta mentor och SYV. Ansökan om studieavbrott eller förändring i studieinriktningen ska göras skriftligt på blankett som kan hämtas hos SYV eller på expeditionen.

 

Studiebidrag
Den som fyllt 16 år och studerar på heltid får studiebidrag -  just nu är det 1050 kr i månaden - under 10 månader per år. Ingen ansökan krävs utan bidraget betalas ut automatiskt varje månad till och med vårterminen det år man fyller 20 år. Från och med höstterminen det år man fyller 20 år får man istället ansöka om studiemedel. Blankett och information finns hos kurator.

 

Stölder
Förvara aldrig värdeföremål så att obehöriga kan komma åt dem. Lämna inte värdesaker i elevskåp, omklädningsrum eller i en väska utan tillsyn. Elever är inte försäkrade mot stölder i skolan och kan inte få ersättning för saker som stulits.

 

Vilrum
Finns i E-huset. Kontakta skolsköterskan eller någon i elevvårdsgruppen.

 

Ändrade lektioner
Uppgifter om ändrade lektioner läggs ut på hemsidan och på skolans TV-skärmar som uppdateras kontinuerligt.