Fuskpolicy på Bruksgymnasiet

Att fuska är ett regelbrott som skolan ser allvarligt på.

Vad betraktas som fusk?

  • att vid prov använda otillåtna hjälpmedel som t.ex. fusklapp, andra anteckningar, mobiltelefon och böcker.
  • att prata med andra elever under ett provtillfälle.
  • att samarbeta med andra elever mer än vad som är tillåtet.
  • att använda andras arbeten som t.ex. texter i böcker eller på internet och få dem att framstå som att det var sina egna.

 

Hur undviks fusk?

 

Fusk kan bero på stress och en pressad studiesituation. Prata med din lärare om du är orolig och pressad. Fusk är aldrig lösningen på ett problem. Var alltid noga med att följa lärarens instruktioner och anvisningar du får i samband med att du får uppgiften. Olika lärare kan ha olika anvisningar, så det är viktigt att se till att alltid ta reda på vad som gäller för varje prov eller uppgift. Om du känner dig osäker på vad som gäller ska du alltid prata med berörd lärare.

 

Vad händer vid fusk?


I skollagen 5 kap. 17§ stadgas att gymnasieskolan får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om

"eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper"

 

På Bruksgymnasiet tillämpas följande åtgärder: 

 

  1. Läraren talar med den berörda eleven.
  2. Läraren informerar mentor och rektor.
  3. Eleven kallas till rektor och får en skriftlig varning. För omyndig elev ska varningen skrivas på av målsman och återlämnas till rektor.
  4. Om eleven fuskar vid upprepade tillfällen kan eleven stängas av från skolan i enlighet med Skollagen 5 kap. 17§.
  5. Provet eller uppgiften som eleven fuskat på bedöms inte. Eleven har inte rätt att göra om provet. Om läraren saknar betygsunderlag för betygssättning får eleven en kompletterande uppgift. Det är läraren som avgör när detta ska ske och på vilket sätt.