Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla elever i skolan har samma rättigheter och rätt att vistas i skolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) ska skolan bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

Skolan ska arbeta med aktiva åtgärder genom att:

  • undersöka om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter
  • analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts
  • åtgärda – genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter
  • följa upp och utvärdera arbetet

 

I planen mot diskriminering och kränkande behandling redovisas det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet samt kortsiktiga och långsiktiga mål och bygger på en kartläggning som utgår från skolans verksamhet. Planen ska vara välbekant för alla på Bruksgymnasiet och årligen följas upp och ses över och tas fram med medverkan av eleverna vid skolan.