Ordnings- och trivselregler

Skollagen föreskriver att det ska finnas ordningsregler på varje skola (1). Våra ordningsregler har tagits fram gemensamt av skolans elever och personal. Förutom de ordningsregler som preciseras här gäller att det som är olagligt utanför skolan och är också olagligt i skolan.

För att skapa trivsel, trygghet och studiero gäller följande ordningsregler:

 

Visa varandra respekt
Här förväntar vi oss att du alltid respekterar alla människors lika värde samt rätt till trygghet och studiero.

 

På Bruksgymnasiet jobbar vi med att förebygga och upptäcka olika former av kränkande behandling som exempelvis diskriminering och mobbing. Skolans plan mot  diskriminering och kränkande behandling finns att läsa här på hemsidan.

 

Vi månar om vår skolmiljö
Var rädd om din skola och dess utrustning. Håll snyggt genom att inte skräpa ner utan släng skräp i papperskorgar. Se till att möbler i klassrum och på andra platser i skolan ställs i ordning efter användandet. Klotter och annan skadegörelse accepteras inte. Du är skyldig att följa de speciella regler och säkerhetsföreskrifter som gäller i vissa kurser, salar och institutioner.

 

Digital utrustning
Mobiltelefoner, bärbara datorer och annan digital utrustning får endast användas om läraren gett klartecken till detta. Digital utrustning får inte vara ett störningsmoment under lektionerna. Vid störande situationer har läraren rätt att ta utrustningen i förvar under pågående lektion.

 

Skadegörelse
Den som vållar skada på skolbyggnad, skolmaterial eller inredning får ersätta den orsakade skadan, helt eller delvis beroende på situationen. Vi behöver alla hjälpas åt för att behålla en trevlig arbetsmiljö för elever och personal.

 

I övrigt förväntar vi oss att du alltid, både i och utanför skolan, uppträder på ett trevligt sätt.

 

 

 

_____________ 

(1) Ordningsreglerna för Bruksgymnasiet grundar sig på bestämmelserna i Skollag (2010:800), förarbetet Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, prop 2009/2010:165 samt Gymnasieförordningen (2010:2039).